remo-on
February 2016Credits

PARTY
Fabricator+Engineer Yoji Kido
Programmer Kenta Watashima
Engineer Mamoru Murakami
Designer Taro Shinozuka
Project Manager Tatsuhiko Akutsu