remo-on
February 2016
Credits

PARTY
Fabricator Yoji Kido
Programmer Kenta Watashima
Engineer Mamoru Murakami
Designer Taro Shinozuka
Project Manager Tatsuhiko Akutsu