Archive
ky


remo-on


                                  
http://demoday.tokyo/︎

Credits


Fabricator Yoji Kido
Programmer Kenta Watashima
Engineer Mamoru Murakami
Designer Taro Shinozuka
Project Manager Tatsuhiko Akutsu